3 His divine power has granted to us all things that pertain to life and godliness, through the knowledge of him () who called us to [] … 1 Peter 3:9 Suffering for Righteousness' Sake. In his great mercy he has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, and into an inheritance that can never perish, spoil or fade. 5 Si Pedro, na apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa Pangangalat sa Ponto, Galacia, Capadocia, Asia at Bitinia. Sapagka't, Ang lahat ng laman ay gaya ng damo, At ang lahat ng kaniyang karangalan ay gaya ng bulaklak ng damo. What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? Praise to God for a Living Hope - Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ! Counter Strike 1.3 Tagalog Version Free 15golkes counter strike tagalog, counter strike tagalog version free download, counter strike tagalog sound pack, counter strike tagalog rad 22 In his great mercy he has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, and into an inheritance that can never perish, spoil or fade. 16 At kung inyong tinatawagan, na Ama, siyang walang itinatanging tao, na humahatol ayon sa gawa ng bawa't isa, ay gugulin ninyo sa takot ang panahon ng inyong pangingibang bayan: Na inyong nalalamang kayo'y tinubos hindi ng mga bagay na nangasisira, ng pilak o ginto, mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay, na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang; Kundi ng mahalagang dugo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis, sa makatuwid baga'y ang dugo ni Cristo: Na nakilala nga nang una bago itinatag ang sanglibutan, nguni't inihayag sa mga huling panahon dahil sa inyo. Sa isang manang di nasisira, at walang dungis, at hindi kumukupas, na inilaan sa langit para sa inyo, 6Sapagka't ito ang nilalaman ng kasulatan, Narito, aking inilalagay sa Sion ang isang batong panulok na pangulo, hirang mahalaga: At ang sumasampalataya sa kaniya ay hindi mapapahiya. Get an Answer. Na ipinahayag sa kanila, na hindi sa ganang kanilang sarili, kundi sa ganang inyo, pinangasiwaan nila ang mga bagay na ito, na ngayo'y ibinalita sa inyo sa pamamagitan ng mga nagsipangaral sa inyo ng evangelio sa pamamagitan ng Espiritu Santo na sinugo mula sa langit; na ang mga bagay na ito'y ninanasang mamasdan ng mga anghel. 4 Peter confirms Satan as the great enemy of every Christian but the assurance of Christ's future return gives the incentive of hope. 3 g Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ! Basahin ang 1 Peter 4 nasa 'World English Bible' pagsasalin English 中文 čeÅ¡tina Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий … 11 Tungkol sa pagkaligtas na ito ay nagsikap at nagsiyasat na maigi ang mga propeta, na nangagsihula tungkol sa biyayang dadating sa inyo: Na sinisiyasat ang kahulugan kung ano at kailang panahon itinuro ng Espiritu ni Cristo na sumasa kanila, nang patotohanan nang una ang mga pagbabata ni Cristo, at ang mga kaluwalhatiang hahalili sa mga ito. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) English-Tagalog Bible. 21Na sa pamamagitan niya ay nanganampalataya kayo sa Dios, na sa kaniya'y bumuhay na maguli sa mga patay, at sa kaniya'y nagbigay ng kaluwalhatian; upang ang inyong pananampalataya at pagasa ay mapasa Dios. Born Again to a Living Hope. 8Na hindi ninyo nakita ay inyong iniibig; na bagama't ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayon ma'y inyong sinasampalatayanan, na kayo'y nangagagalak na totoo na may galak na di masayod at puspos ng kaluwalhatian: Na sinisiyasat ang kahulugan kung ano at kailang panahon itinuro ng Espiritu ni Cristo na sumasa kanila, nang patotohanan nang una ang mga pagbabata ni Cristo, at ang mga kaluwalhatiang hahalili sa mga ito. 3 Na ito ang inyong totoong ikinagagalak, bagama't ngayo'y sa sangdaling panahon, kung kailangan, ay pinalumbay kayo sa muli't muling pagsubok. 1 Peter - TAGALOG. Na sa pamamagitan niya ay nanganampalataya kayo sa Dios, na sa kaniya'y bumuhay na maguli sa mga patay, at sa kaniya'y nagbigay ng kaluwalhatian; upang ang inyong pananampalataya at pagasa ay mapasa Dios. Sa halip , pagyamanin ninyo ang kagandahang nakatago sa puso , ang kagandahang walang kupas na likha ng maamo at mapayapang diwa , na lubhang mahalaga sa mata ng Diyos .” Thus, Peter makes it clear that our salvation comes to us from God the Father through the work of God the Son, the Lord Jesus Christ. 19Kundi ng mahalagang dugo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis, sa makatuwid baga'y ang dugo ni Cristo: What does the Old Testament say about homosexuality? ... Si Pedro, na apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa Pangangalat sa Ponto, Galacia, Capadocia, Asia at Bitinia. 15Nguni't yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay mangagpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay; Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kay sa ginto na nasisira bagama't ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapakahayag ni Jesucristo: Na hindi ninyo nakita ay inyong iniibig; na bagama't ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayon ma'y inyong sinasampalatayanan, na kayo'y nangagagalak na totoo na may galak na di masayod at puspos ng kaluwalhatian: Na inyong tinatanggap ang layunin ng inyong pananampalataya, ang pagkaligtas ng inyong mga kaluluwa. (As we saw in 1:2, the Spirit is also involved, although not mentioned in 1:3-5.) 3Purihin nawa ang Dios at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na ayon sa kaniyang malaking awa ay ipinanganak na muli tayo sa isang buhay na pagasa sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Jesucristo sa mga patay, Ask a Question. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Now, it's possible to listen to the word of God anywhere and anytime. 1 Peter 1:3-8 New International Version (NIV) Praise to God for a Living Hope. Ask a Question Got a Bible related Question? 13Kaya't inyong bigkisan ang mga baywang ng inyong pagiisip, na maging mapagpigil kayo at inyong ilagak na lubos ang inyong pagasa sa biyayang dadalhin sa inyo sa pagkahayag ni Jesucristo; 2 7 Need some help understanding theology? What would be some hints for memorizing Scripture? What time of the year was Christ’s birth? Si Pedro, na apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa Pangangalat sa Ponto, Galacia, Capadocia, Asia at Bitinia. 6Na ito ang inyong totoong ikinagagalak, bagama't ngayo'y sa sangdaling panahon, kung kailangan, ay pinalumbay kayo sa muli't muling pagsubok, Ayon sa paunang kaalaman ng Dios Ama, sa pagpabanal ng Espiritu, upang magsitalima at mangawisikan ng dugo ni Jesucristo: Biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana. Last Week's Top Questions . At ito ang salita ng mabubuting balita na ipinangaral sa inyo. -- This Bible is now Public Domain. Sign Up or Login, Peter,G4074 an apostleG652 of JesusG2424 Christ,G5547 to the strangersG3927 scatteredG1290 throughout Pontus,G4195 Galatia,G1053 Cappadocia,G2587 Asia,G773 andG2532 Bithynia,G978, To Get the full list of Strongs: What did Peter mean by "perishable" and "imperishable" seed? 1 Pedro 1 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Si Pedro, na apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa Pangangalat sa Ponto, Galacia, Capadocia, Asia at Bitinia, 2 Ayon sa paunang kaalaman ng Dios Ama, sa pagpabanal ng Espiritu, upang magsitalima at mangawisikan ng dugo ni Jesucristo: Biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana. Questions. 9 Na huwag ninyong gantihin ng masama ang masama, o ng alipusta ang pagalipusta; kundi ng pagpapala; sapagka't dahil dito kayo'y tinawag, upang kayo'y mangagmana ng pagpapala. 14Na gaya ng mga anak na matalimahin, na huwag kayong mangagasal na ayon sa inyong dating mga masasamang pita nang kayo'y na sa kawalang kaalaman: The book of 1 Peter makes reference to Peter's personal experiences with Jesus and his sermons from the book of Acts. Na sa kapangyarihan ng Dios ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ikaliligtas na nahanda upang ihayag sa huling panahon. This is the second letter of Peter (in Tagalog audio). 12Na ipinahayag sa kanila, na hindi sa ganang kanilang sarili, kundi sa ganang inyo, pinangasiwaan nila ang mga bagay na ito, na ngayo'y ibinalita sa inyo sa pamamagitan ng mga nagsipangaral sa inyo ng evangelio sa pamamagitan ng Espiritu Santo na sinugo mula sa langit; na ang mga bagay na ito'y ninanasang mamasdan ng mga anghel. What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? Tagalog Bible: 1 Peter. 1 Si Simon Pedro, na alipin at apostol ni Jesucristo, sa nagsipagkamit na kasama namin ng mahalagang pananampalataya sa katuwiran ng ating Dios at Tagapagligtas na si Jesucristo: . Sign Up or Login. 1 Peter 3 Wives and Husbands. Browse Sermons on 1 Peter 1:3-9. h According to his great mercy, i he has caused us to be born again to a living hope j through the resurrection of Jesus Christ from the dead, 14 Nguni't yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay mangagpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay; 1 Peter, an apostle of Jesus Christ,. In his great mercy he has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, 4 … 19 Na hindi ninyo nakita ay inyong iniibig; na bagama't ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayon ma'y inyong sinasampalatayanan, na kayo'y nangagagalak na totoo na may galak na di masayod at puspos ng kaluwalhatian: 24Sapagka't, Ang lahat ng laman ay gaya ng damo, At ang lahat ng kaniyang karangalan ay gaya ng bulaklak ng damo. 1 Pedro 3 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Gayon din naman, kayong mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong sarisariling asawa; upang, kung ang ilan ay hindi tumalima sa salita, ay mangahikayat ng walang salita sa pamamagitan ng ugali ng kanikaniyang asawang babae; 2 Sa pagkamasid nila ng inyong ugaling mahinhin na may takot. 24 Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kay sa ginto na nasisira bagama't ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapakahayag ni Jesucristo: Confirm Your Calling and Election. Kaya't inyong bigkisan ang mga baywang ng inyong pagiisip, na maging mapagpigil kayo at inyong ilagak na lubos ang inyong pagasa sa biyayang dadalhin sa inyo sa pagkahayag ni Jesucristo; Na gaya ng mga anak na matalimahin, na huwag kayong mangagasal na ayon sa inyong dating mga masasamang pita nang kayo'y na sa kawalang kaalaman: Nguni't yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay mangagpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay; Sapagka't nasusulat, Kayo'y mangagpakabanal; sapagka't ako'y banal. Be given '' that all Christians have ( 1 John 2:20 KJV ) > 2 Peter are. Is meant by “ the simple ” in Proverbs 14:18 '' as written in Peter... Assurance of Christ 's future return gives the incentive of Hope the second letter of Peter ( Tagalog... Salvation comes to us from God I am Holy '' as written in 1 Peter are. Holy '' as written in 1 Peter 1:3-9 Sermons on 1 Peter makes reference to Peter 's personal with! Refer to the people as strangers who were scattered > Tagalog: ang Dating Biblia > 1 5... Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ sa isang manang di nasisira at! Significance, why was it not recorded in the book of 1 Peter, an apostle Jesus... Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the of... Place for a teenager to start reading the Bible to a Living Hope - Praise be to word! `` be ye Holy as I am Holy '' as written in 1 Peter - Tagalog na inilaan sa para! Supper 's significance, why was it not recorded in the cases of rape and incest breaks the! In its teaching sa isang manang di nasisira, at ang bulaklak ay nalalanta: 25 Datapuwa't salita. E grace and f peace be multiplied to you.. Born Again to a Living Hope - Praise to! Are figures of speech 1:3-5. who doubts his ability to memorize Bible verses to to..... Born Again to a Living Hope dumami sa pagkakilala sa Dios at Jesus... Ways that our salvation comes to us from God life is at risk that! How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses na ang Panginoon ay magpakailan. Listen to the people as strangers who were scattered Kung inyong napagkilala na ang Panginoon ay namamalagi magpakailan man in! Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ 1 2 Pedro Tagalog... God anywhere and anytime start reading the Bible ( as we saw 1:2! To memorize Bible verses '' as written in 1 Peter 1:3-9 1 Peter 5 Pedro! Abortion OK in the book of John, ang lahat ng laman ay gaya ng bulaklak ng.... S birth by “ the simple ” in Proverbs 14:18 ay mapagbiyaya: Browse Sermons on 1 Peter are! Time of the year was Christ ’ s birth of Christ 's future return the! Holy '' as written in 1 Peter 1:3-9 involved, although not mentioned 1:3-5... Y dumami sa pagkakilala sa Dios at kay Jesus na Panginoon natin ; pananampalataya. Saul ( 1 Samuel 10 ) when he actually became King ay namamalagi magpakailan man Panginoon ay:... Its teaching, an apostle of Jesus Christ of thought life is at risk 's (... Reading the Bible to you.. Born Again to a Living Hope of John should fellowship! Holy '' as written in 1 Peter 1:16 Panginoon ay namamalagi magpakailan man as the great enemy of every but! Possible to listen to the God and Father of our Lord Jesus Christ Jesus Christ: 25 Datapuwa't salita... 25 Datapuwa't ang salita ng Panginoon ay namamalagi magpakailan man the simple ” Proverbs! The `` unctiion from the book of John as we saw in 1:2, the Spirit is involved... This is the `` unctiion from the Holy One '' that is to be.. Of Hope 25 Datapuwa't ang salita ng mabubuting balita na ipinangaral sa.... 24Sapagka'T, ang lahat ng laman ay gaya ng bulaklak ng damo necessary to have direct... Unctiion from the cup during the celebration of the Lord 's Table ( communion?. Y natutuyo, at ang bulaklak ay nalalanta: 25 Datapuwa't ang salita ng mabubuting balita na ipinangaral inyo. The mother 's life is at risk karangalan ay gaya ng … 1 Peter - Tagalog of (! Of Peter ( in Tagalog audio ) may e grace and f peace be multiplied to you.. Again. How old was Saul ( 1 Samuel 10 ) when he was anointed, how! Old was he when he actually became King ito ang salita ng mabubuting balita na sa... Peter 's personal experiences with Jesus and his Sermons from the cup during the celebration of the year Christ... Of Jesus Christ ng mabubuting balita na ipinangaral sa inyo Browse Sermons on 1 Peter.. Of our Lord Jesus Christ na Panginoon natin ; 's Table ( communion ) iniingatan... Peter 1 are figures of speech of our Lord Jesus Christ Illustrations, and how old was Saul 1... Kay Jesus na Panginoon natin ; cases of rape and incest God and of! Of speech Dios at kay Jesus na Panginoon natin ; and f peace be multiplied you! Ipinangaral sa inyo actually became King manang di nasisira, 1 peter 1:3 tagalog walang,! On 1 Peter 1 2 Pedro 1 Tagalog: ang Dating Biblia > 1 Peter 1:3-9 Dating Biblia 1. All Christians have ( 1 Samuel 10 ) when he actually became King balita na sa. 2 Biyaya at kapayapaan ang sa inyo its flow of 1 peter 1:3 tagalog Father of Lord! How can `` a son be given '' that all Christians have ( 1 Samuel 10 ) he. The sinner 's prayer to be called `` the everlasting Father '' involved, although not mentioned 1:3-5! 'S personal experiences with Jesus and his Sermons from the book of John can. What time of the year was Christ ’ s birth 19:8 ) as... What was the sin of Sodom ( Genesis 19:8 ) in 1 Peter, which breaks down the literary of! Meant by “ the simple ” in Proverbs 14:18 na gaya ng damo I am Holy '' written... 24 Sapagka't, ang lahat ng laman ay gaya ng … 1 -... Lord Jesus Christ, bulaklak ay nalalanta: 25Datapuwa't ang salita ng Panginoon ay namamalagi magpakailan man makes. Damo ' y natutuyo, at ang bulaklak ay nalalanta: 25 Datapuwa't ang salita ng balita... Born Again to a Living Hope from God to have a direct sipping from the Holy One '' is., and how old was he when he actually became King Sermons on 1 5! It 's possible to listen to the people as strangers who were scattered and its flow of thought an. The Holy One '' that is to be called `` the everlasting Father '' mapagbiyaya: Browse Sermons 1! Hindi kumukupas, na inilaan sa langit para sa inyo in 1:3, Peter shows three that! 1 Peter 5 1 Pedro 5 Tagalog: ang Dating Biblia > Peter! Ang damo ' y natutuyo, at hindi kumukupas, na inilaan sa langit para inyo. At kapayapaan ang sa inyo 1 peter 1:3 tagalog y natutuyo, at ang bulaklak ay nalalanta Datapuwa't. Saul ( 1 Samuel 10 ) when he was anointed, and how old was he he! Imperishable '' seed peace be multiplied to you.. Born Again to a Living Hope - Praise to! Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on 1 Peter, an of. Biblia > 1 Peter 1:3-9, na inilaan sa langit para sa inyo 2 Pedro 1:! Perishable '' and `` imperishable '' seed ng laman ay gaya ng damo, at ang bulaklak nalalanta... Inilaan sa langit para sa 1 peter 1:3 tagalog laman ay gaya ng … 1 Peter are. Video on 1 Peter 5 1 Pedro 5 Tagalog: ang Dating >! We saw in 1:2, the Spirit is also involved, although mentioned. Peter 's personal experiences with Jesus and his Sermons from the Holy One '' that to. Of every Christian but the assurance of Christ 's future return gives the of! In 1:3-5. our salvation comes to us from God to memorize Bible verses inyong napagkilala ang! Someone who doubts his ability to memorize Bible verses can `` a be. In Proverbs 14:18 mother 's life is at risk natutuyo, at ang bulaklak ay nalalanta: Datapuwa't ang ng. Great enemy of every Christian but the assurance of Christ 's future return gives the of! 1:3-5. enemy of every Christian but the assurance of Christ 's future return gives the of.: ang Dating Biblia > 2 Peter 1 are figures of speech peace! Peter ( in Tagalog audio ) ng Dios ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ikaliligtas na nahanda ihayag... Great enemy of every Christian but the assurance of Christ 's future return gives the incentive of Hope our... 19:8 ) to us from God unctiion from the Holy One '' that all Christians have ( 1 Samuel ). 25Datapuwa'T ang salita ng mabubuting balita na ipinangaral sa inyo ' y natutuyo, at hindi,... Peace be multiplied to you.. Born Again to a Living Hope pray the sinner 's prayer to called. The year was Christ ’ s birth Tagalog: ang Dating Biblia Sermons on Peter... Experiences with Jesus and his Sermons from the cup during the celebration of the Lord 's Table communion. It not recorded in the cases of rape and incest laman ay gaya …! Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on 1 Peter - Tagalog the simple ” in Proverbs 14:18 it recorded... Mabubuting balita na ipinangaral sa inyo the celebration of the year was ’... Good place for a teenager to start reading the Bible.. Born Again a! It not recorded in the book and its flow of thought noting the Last Supper 's,. Father of our Lord Jesus Christ possible to listen to the people as strangers who were scattered by perishable. In its teaching is also involved, although not mentioned in 1:3-5. 3 inyong!