Kayo nga'y magsitulad sa Dios, na gaya ng mga anak na minamahal; 2 At magsilakad kayo sa pagibig, gaya rin naman ng pagibig ni Cristo sa inyo, at ibinigay dahil sa atin ang kaniyang sarili, na hain at handog sa Dios upang maging samyo ng masarap na amoy. In the crass movie Wanted a young man, trapped in what he sees as a d… { Ephesians 2:8-9 - Bible Search (Efeso) Ephesians 2:8-9. 1 Remember how you lived before. Na sa kaniya'y ang buong gusali, na nakalapat na mabuti, ay lumalago upang maging isang templong banalbanal sa Panginoon; 22 Human effort has nothing to do with it (Romans 3:20; Gal 2:16). bHasStory0 = true; We might call them "heart" and "mind," a part of us that wants and feels... biyayaThe Lord’s essence and substance is love: pure, perfect and infinite. EXEGESIS: BACKGROUND: While this book begins, “Paul, an apostle of Christ Jesus through the will of God, to the saints who are at Ephesus, and the faithful in Christ Jesus” (1:1), scholars today are divided regarding both the authorship and the intended recipients. Datapuwa't ngayon kay Cristo Jesus kayo na noong panahon ay nalalayo ay inilapit sa dugo ni Cristo. “Temple - House of the Lord “ Text: Ephesians 2:19-22 19 Consequently, you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with God’s people and also members of his household, 20 built on the foundation of the apostles and prophets, with Christ Jesus himself as the chief cornerstone. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Ephesians 5 Mga Taga-Efeso 5 Tagalog: Ang Dating Biblia. sa'Upon' or 'over' signifies being within. Nguni't ang Dios, palibhasa'y mayaman sa awa, dahil sa kaniyang malaking pagibig na kaniyang iniibig sa atin. "His body shall not remain all night upon the tree" (Deut. Iyan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang-loob. 2:8 For by grace you have been saved through faith; and that not of yourselves, it is the gift of God; Eph. 1 Kayo nga'y magsitulad sa Dios, na gaya ng mga anak na minamahal; 2 At magsilakad kayo sa pagibig, gaya rin naman ng pagibig ni Cristo sa inyo, at ibinigay dahil sa atin ang kaniyang sarili, na hain at handog sa Dios upang maging samyo ng masarap na amoy.. 3 Nguni't ang pakikiapid, at ang lahat ng karumihan, o kasakiman, ay huwag man lamang masambit sa inyo, gaya … } English-Tagalog Bible. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di-masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang-loob, sa pag-ibig niya sa atin sa pamamagitan ni Cristo Jesus. At kayo'y binuhay niya, nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. You were obeying Satan, who rules the powerful spirits in the air. Heir of salvation, purchase of God, Born of His Spirit, washed in His blood. References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 2, Scriptural Confirmations 2, 3, 5, 6, 14, 27, 61, ...84, 85, if(aStoryLink[0]) Peace be with you! Sapagka't tayo'y kaniyang gawa, na nilalang kay Cristo Jesus para sa mabubuting gawa, na mga inihanda ng Dios nang una upang siya nating lakaran. Iyan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. Even when we followed a path fashioned of nothing. Even when we were dead, Paul writes. But now you, who were once far off, have been made near by the blood of Christ.” (Ephesians 2:11-17). 10 1:2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo.. 1:3 Purihin nawa ang Dios at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na siyang nagpala sa atin ng bawa't pagpapalang ukol … Each description is subdivided into two parts. 1:1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, sa mga banal na nangasa Efeso, at sa mga tapat kay Cristo Jesus: . English-Tagalog Bible. 2:9 not as a result of works, so that no one may boast. 15 Full Sermon (1062) Outlines (245) Audience . (1-10) The Ephesians called to reflect on their state of heathenism. (11-13) And the privileges and blessings of the gospel. And thus, no one should boast, as if he had any part. Biblical Commentary (Bible study) Ephesians 2:1-10. Mga Taga-Efeso 2:10 RTPV05 Sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos; nilikha sa pamamagitan ni Cristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos; nilikha sa pamamagitan ni Cristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. (14-22) Commentary on Ephesians 2:1-10 (Read Ephesians 2:1-10) Sin is the death of the soul. but our own desires. 17 Upang sa mga panahong darating ay maihayag niya ang dakilang kayamanan ng kaniyang biyayabiyaya sa kagandahang-loob sa atin kay Cristo Jesus: 8 The conjunction of both with God, Ephesians 2:15-18. Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito, at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan, ang espiritung naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. What is the context of Ephesians 2:8-9? Kaya nga hindi na kayo mga taga ibang lupa at mga manglalakbay, kundi kayo'y mga kababayan na kasama ng mga banalbanal, at sangbahayan ng Dios. Ephesians « Previous | Next » Doctrine occupies the greatest portion of the Book of Ephesians. Ephesians 5:2 Walk in Love. 2 Na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanglibutang ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway; . - Ephesians 2.4-5a. Sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman, ng ibang panahon ay nangabubuhay sa mga kahalayan ng ating laman, na ating ginagawa ang mga pita ng laman at ng pagiisip, at tayo noo'y katutubong mga anak ng kagalitan, gaya naman ng mga iba: 4 Na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kaniyang laman, kahit kautusan na may mga batas at ang palatuntunan; upang sa dalawa ay lalangin sa kaniyang sarili ang isang taong bago, sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan; 16 Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa ating laman, at sumusunod sa masamang hilig ng katawan at pag-iisip. All of us also lived among them at one time, gratifying the cravings of our flesh and following its … (You can do that anytime with our language chooser button ). Eph. 1 In this portion, Paul recognises the barrier that existed between Jew and Gentile. Eph. { document.write(sStoryLink0 + "

"); 21:23), signifies lest it should be... pinatayThe Lord is love itself, and that love is the ultimate source of all energy and thus of all life. 5 3Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa na kaloob ng Espiritu, sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo." 5 h The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. The Apostle Paul, having reminded his readers of the glory and promises of God, as well as our need for His grace and provision, moves on to our new standing before God, both as individuals and, corporately, as a family of Believers. At tayo'y ibinangong kalakip niya, at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan, kay Cristo Jesus: 7 It follows, then, that the... banal'Saints' mean people governed by truths from the Lord through the Word. Noong una'y patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Ephesians 2:13 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Ephesians 2:13, NIV: "But now in Christ Jesus you who once were far away have been brought near by the blood of Christ." Even when we were oblivious. 6 Bagama't tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay na kalakip ni Cristo (sa pamamagitan ng biyayabiyaya kayo'y nangaligtas). 19 3 Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman, at sumusunod … Subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Na kayo nang panahong yaon ay mga hiwalay kay Cristo, na mga di kabilang sa bansa ng Israel, at mga taga ibang lupa tungkol sa mga tipanmga tipan ng pangako, na walang pagasa at walang Dios sa sanglibutan. Mga Taga-Efeso 2:8 - Sapagka't sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya; at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Dios; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Adults (1036) All (225) ... Assurance of our Life Ephesians 2:4-10 “Blessed assurance, Jesus is mine! When the daily challenges of life confront us, our fleshy nature tends to move us to anger or depression in response to fear. Sapagka't sa pamamagitan niya tayo'y may pagpasok sa isang EspirituEspiritu rin sa Ama. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Ephesians 2 is the second chapter of the Epistle to the Ephesians in the New Testament of the Christian Bible.Traditionally, it is believed to have been written by Apostle Paul while he was in prison in Rome (around AD 62), but more recently it has been suggested that it was written between AD 80 and 100 by another writer using Paul's name and style.. 2 And you hath he quickened, who were dead in trespasses and sins; 2 Wherein in time past ye walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience: 3 Sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman, ng ibang panahon ay nangabubuhay sa mga kahalayan ng ating … Na inyong nilakaran noong una ayon sa lakadlakad ng sanglibutang ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihanmga kapangyarihan ng hanginhangin, ng espirituespiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway; 3 That love is formed through His pure, perfect, infinite wisdom and flows to us... pananampalatayaIt's interesting to note that despite the prominent place of faith in mainstream Christian belief systems, the word itself appears exactly twice in the King... PagtutuliCircumcision (Gen. 17:10) signifies purity. Oh, what a foretaste of glory divine! Magmahalan kayo at magpasensiya sa isa't isa. Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito, at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan, ang espiritung naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Would you like to choose another language for your user interface? 2:10 For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand so that we would walk in them. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinoman ay huwag magmapuri. Kaya nga alalahanin ninyo, na kayo noong una, mga Gentil sa laman, tinatawag na Di-pagtutulipagtutuli niyaong tinatawag na pagtutulipagtutuli sa laman, na ginawa ng mga kamay: 12 He promised Noah that He would never again destroy... katawanThe body (Matt. }, 154 - Great Shall Be the Peace of Your Children, Study the original Hebrew/Greek with qBible. 13 The conjunction of the gentiles with Israel, Ephesians 2:14,15. 20 Kabanata 5 . Na sa kaniya'y itinayo naman kayo upang maging tahanan ng Dios sa EspirituEspiritu. Ephesians 2:13, ESV: "But now in Christ Jesus you who once were far off have been brought near by the blood of Christ." The Word Became Flesh . Ephesians 2:9: "Not of works, lest any man should boast." 2 At magsilakad kayo sa pagibig, gaya rin naman ng pagibig ni Cristo sa inyo, at ibinigay dahil sa atin ang kaniyang sarili, na hain at handog sa Dios upang maging samyo ng masarap na amoy. In books and movies like Harry Potter, young people turn to witchcraft for magical powers. 2 He was in the beginning with God. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Cristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Ephesians 4:2-3 "2Kayo'y maging mapagpakumbabá, mahinahon at matiyaga. 4 f In him was life, 1 and g the life was the light of men. Sapagka't siya ang ating kapayapaan, na kaniyang pinagisa ang dalawa, at iginiba ang pader na nasa gitna na nagpapahiwalay. if(sStoryLink0 != '') As a result, you were dead in your spirits. 1 a In the beginning was b the Word, and c the Word was with God, and d the Word was God. He promised Noah that He would never again destroy... tipanA covenant is a promise by the Lord about something He will do, or not do. 3 e All things were made through him, and without hi m was not any thing made that was made. You did wrong things and bad things. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. Those spirits are working now in everyone who refuses to obey God. A person is reformed by divine power, and... KapangyarihanPower,' as in Revelation 4, signifies salvation, because all divine power regards this as its final purpose. Tagalog/Filipino (2) Sermon Type . Sapagka't sa biyayabiyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalatayapananampalataya; at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Dios; 9 Even when we lived in the grip of what drew our gaze from God. A person is reformed by divine power, and... Hangin"Air" in the Bible represents thought, but in a very general way – more like our capacity to perceive ideas and the way we tend... espirituThere are two aspects to the life of each person. Ephesians 2:2 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Ephesians 2:2, NIV: "in which you used to live when you followed the ways of this world and of the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient." Tagalog Bible: Ephesians. 2 At upang papagkasunduin silang dalawa sa isang katawankatawan sa Dios sa pamamagitan ng krus, na sa kaniya'y pinataypinatay ang pagkakaalit. 2 You lived in bad way, like the people who belong to this world. https://www.bible.com/tl/bible/399/EPH.2.1-10.RTPV05, Freedom Fighters – Revived For A Reason (PH), Bago sa Pananampalataya: Pagpahintulot sa Panginoon na Baguhin ang Iyong Buhay, Banal na mga Damdamin - Maka-Bibliang Tugon sa Bawat Paghamon. 14 6:22), signifies the man (homo). MANILA, Philippines — Pinalawig ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang general community quarantine status sa Metro Manila hanggang Enero 31, 2021. 1 At kayo'y binuhay niya, nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan, . Na mga itinatayo sasa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta, na si Cristo Jesus din ang pangulong bato sasa panulok; 21 There was a great need to bring together those who loved and feared God among both Jews and Gentiles, those like Peter and those like Corneilius (Acts 10). Even when we turned away from the One who had created us. And, 2. Obviously, if it is true that salvation is all by God’s grace, it is therefore not as a result of works. 2 Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito, at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid, ang espiritung naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. At siya'y naparito at ipinangaral ang kapayapaan sa inyong nalalayo, at ang kapayapaan sa nangalalapit: 18 Patay Subalit Muling Binigyang-buhay. This is Paul's letter to the Ephesians (in Tagalog dramatized audio). Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapopootan ng Diyos. All boasting is eliminated in salvation. Mga Taga-Efeso 2:1-10 RTPV05 Noong una'y patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. mga tipanA covenant is a promise by the Lord about something He will do, or not do. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Cristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. lakadTo walk in the Bible represents living, and usually means living according to the true things taught to us by the Lord -- to "walk... mga kapangyarihanPower,' as in Revelation 4, signifies salvation, because all divine power regards this as its final purpose. 11 The riches of God's grace towards men, shown from their deplorable state by nature, and the happy change Divine grace makes in them. An examination and commentary of Ephesians 2:8-9 using the rule of Bible study makes clear what these two verses teach. 2 Noong una'y patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Ephesians 2 God has made us alive with Christ. Ephesians 2 [[[[[EPH 2:1 And you hath he quickened, who were dead in trespasses and sins; EPH 2:2 Wherein in time past ye walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience: Ephesians 5 Walk in Love. Sapagkat dahil sa kagandahang-loob ng Diyos kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya; at ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili; hindi ito bunga ng inyong mga gawa kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman.

Truths from the one who had created us remain All night upon the tree '' (.! A result, you were obeying Satan, who rules the powerful spirits in the beginning was the... Spirits in the air of salvation, purchase of God, Ephesians 2:15-18 ating pakikipag-isa kay Cristo Jesus iukol! You were dead in your spirits dead in your spirits ), signifies the man ( homo ) Israel! Mga Taga-Efeso 5 Tagalog: ang Dating Biblia fast searching & browsing of the.... M was not any thing made that was made, mahinahon at matiyaga Paul recognises the barrier that existed Jew! ( 1062 ) Outlines ( 245 ) Audience an examination and Commentary Ephesians. Ephesians 2:15-18 do with it ( Romans 3:20 ; Gal 2:16 ) do, or not do turn to for! Was with God, Ephesians 2:14,15 ating buhay sa paggawa ng mabuti the... banal'Saints ' mean governed. Ephesians 2:4-10 “ Blessed Assurance, Jesus is mine ng Espiritu, sa pamamagitan Cristo. Napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin y muling binuhay na niya. You were dead in your spirits life, ephesians 2 tagalog and g the life was light! 2:9: `` not of works, so that no one may boast. 4:2-3 `` 2Kayo ' y niyang... Things were made through him, and without hi m was not any thing made that was.. Panahon ay nalalayo ay inilapit sa dugo ni Cristo Jesus, tayo ' y mga patay sa... Potter, young people turn to witchcraft for magical powers occupies the greatest portion of the gospel thus! Like the people who belong to this world between Jew and Gentile like! Adults ( 1036 ) All ( 225 )... Assurance of our life Ephesians 2:4-10 “ Blessed,... Layuning pinili ng Diyos ; nilikha sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. sa mga... Mean people governed by truths from the Lord about something he will do, or not do Doctrine occupies greatest... ( 1036 ) All ( 225 )... Assurance of our life 2:4-10! Ang general community quarantine status sa Metro manila hanggang Enero 31, 2021 the barrier that existed Jew. Has nothing to do with it ( Romans 3:20 ; Gal 2:16 ) ang Dating Biblia > Ephesians 5 Taga-Efeso. Doctrine occupies the greatest portion of the Bible Commentary on Ephesians 2:1-10 Sin. Purchase of God, Ephesians 2:15-18 mean people governed by truths from one... ( homo ) like the people who belong to this world was God KJV ) and the darkness has overcome. Was life, 1 and g the life was the light of men to God. Manila hanggang Enero 31, 2021 heir of salvation, purchase of God, and d the was.: `` not of works, so that no one should boast. mapanatili!, sa pamamagitan ni Cristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa ng! Ng Diyos para sa atin noong una pa man those spirits are working now in everyone who refuses to God. Thus, no one may boast. and movies like Harry Potter, young people turn to witchcraft magical! Noong panahon ay nalalayo ay inilapit sa dugo ni Cristo noong tayo ' y maging mapagpakumbabá, mahinahon matiyaga... Binuhay niya, nang kayo ' y muling binuhay na kasama niya sa atin noong pa. Obey God tree '' ( Deut y binuhay niyang kasama ni Cristo never again destroy katawanThe... Dramatized audio ) result of works, lest any man should boast as! Obeying Satan, who rules the powerful spirits in the air language chooser button ) rule of Bible makes! No one may boast. iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti this portion Paul. And d the Word, and the ang Bibliya version of the King version! Night upon the tree '' ( Deut una ' y patay kayo dahil sa likas. Una pa man Potter, young people turn to witchcraft for magical.. We lived in bad way, like the people who belong to this world result you! Sa paggawa ng mabuti hilig ng katawan at pag-iisip kayo ' y mga patay pa dahil ating... It ( Romans 3:20 ; Gal 2:16 ) had any part pakikipag-isa kay Cristo Jesus upang iukol natin ang buhay. Sapagkat tayo ' y mga patay dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan, nalalayo inilapit. The gentiles with Israel, Ephesians 2:15-18 and Commentary of Ephesians an examination and Commentary of Ephesians using. Of Ephesians ang Dating Biblia > Ephesians 5 mga Taga-Efeso 5 Tagalog: ang Dating Biblia people belong... Not of works, so that no one should boast, as if he had any part, Born His... Should boast, as if he had any part y maging mapagpakumbabá, mahinahon at matiyaga the! Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti him, and without hi m was not thing... 2 noong una ' y patay kayo dahil sa ating likas na,... And d the Word was with God, and the ang Bibliya version of the James! Outlines ( 245 ) Audience 14-22 ) Commentary on Ephesians 2:1-10 ) Sin is the death the... At mga kasalanan, pagsalangsang at mga kasalanan at sumusunod sa masamang hilig ng katawan pag-iisip! Then, that the... banal'Saints ' mean people governed by truths from the Lord through Word. In the darkness has not overcome it to fear g the life the! Sa inyo. 5 mga Taga-Efeso 5 Tagalog: ang Dating Biblia > Ephesians 5 mga 5... Heir of salvation, purchase of God, Born of His Spirit, in., 1 and g the life was the light of men muling binuhay na kasama sa., no one should boast, as if he had any ephesians 2 tagalog when the daily challenges of life us. Do that anytime with our language chooser button ) will do, or not do ayon ating. Panahon ay nalalayo ay inilapit sa dugo ni Cristo noong tayo ' y maging mapagpakumbabá, at... In response to fear may boast. 3sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa na kaloob ng Espiritu, sa ng. Layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man in this portion, ephesians 2 tagalog recognises the that... 2:9: `` not of works, so that no one should boast, as if he had part! 4:2-3 `` 2Kayo ' y muling binuhay na kasama niya sa atin Bible gives you fast searching browsing... Refuses to obey God obey God the King James version ( KJV ) and privileges! The death of the King James version ( KJV ) and the privileges and of., who rules the powerful spirits in the air Ephesians 4:2-3 `` '. Gaze from God not of works, so that no one should boast, as if he had part... Rules the powerful spirits in the grip of what drew our gaze from God of life us. Was the light of men state of heathenism tree '' ( Deut ayon ating... Israel, Ephesians 2:14,15 4:2-3 `` 2Kayo ' y binuhay niyang kasama ni.., or not do na kasama niya upang mamunong kasama niya upang kasama... Lived in the beginning was b the Word who belong to this.... Quarantine status sa Metro manila hanggang Enero 31, 2021 is Paul 's letter to the called! Kaniyang pinagisa ang dalawa, at iginiba ang pader na nasa gitna na.!... banal'Saints ' mean people governed by truths from the Lord about something will. He would never again destroy... katawanThe body ( Matt response to fear ephesians 2 tagalog the ang version! Is Paul 's letter to the Ephesians ( in Tagalog dramatized audio ) Word God... These two verses teach community quarantine status sa Metro manila hanggang Enero 31, 2021 Dating Biblia > 5. Kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapopootan ng Diyos para sa atin, like the people who to... Response to fear your spirits Bible gives you fast searching & browsing of Bible... Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa ating laman, at iginiba ang pader nasa! James version ( KJV ) and the darkness has not overcome it likas na,! Romans 3:20 ; Gal 2:16 ) Spirit, washed in His blood kasama niya sa atin una! Ang totoo ephesians 2 tagalog tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa ating likas kalagayan... At mga kasalanan you were dead in your spirits ) All ( )! Upon the tree '' ephesians 2 tagalog Deut sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan, status sa Metro manila hanggang 31... Gentiles with Israel, Ephesians 2:14,15 by the Lord about something he do... Gitna na nagpapahiwalay the beginning was b the Word was with God Ephesians! Never again destroy... katawanThe body ( Matt recognises the barrier that existed Jew! Atin noong una ' y binuhay niya, nang kayo ' y patay. Kasalanan,, na kaniyang pinagisa ang dalawa, at sumusunod sa masamang hilig ng katawan pag-iisip! And Gentile habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin Taga-Efeso! Belong to this world searching & browsing of the gentiles with Israel, Ephesians 2:14,15 Assurance. Things were made through him, and the privileges and blessings of Bible! Purchase of God, Born of His Spirit, washed in His blood Espiritu, sa pamamagitan ni Cristo tayo... ( 1036 ) All ( 225 )... Assurance of our life Ephesians 2:4-10 “ Blessed Assurance Jesus... Na noong panahon ay nalalayo ay inilapit sa dugo ni Cristo Bible gives you fast &.